جانشین‌پروری

  • 4401 بار

یک ویژگی متمایزکننده سازمان‌های موفق، توانایی شناسایی، پرورش و استفاده بهینه از افراد مستعد رهبری است.

انتصاب و بهره‌گیری از مدیران و سرپرستان شایسته، مستلزم شناسایی و پرورش افراد مستعد در سازمان است و این موضوع، چالش مهمی است که با استفاده از فنون و روش های علمی مناسب می‌تواند به نحو مناسبی برنامه‌ریزی شود. هدف از نظام جانشین‌پروری، حفظ دانش کارکنان با تجربه در اثر بازنشستگی، سامان‌دهی و بهبود فرایند انتخاب و انتصاب مدیران و ایجاد وحدت رویه در مسیرهای ارتقای شغلی کارکنان می باشد. در این راه، انتخاب افراد شایسته برای تصدی مشاغل مدیریتی و ایجاد فرصت مناسب برای پرورش افراد مستعد و افزایش مهارت آنان می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

از آنجا که حسن شهرت در محیط کار از عوامل مهم انتخاب کارکنان در تصدی‌های مدیریتی است، بررسی عواملی مانند ارزیابی میزان تواضع و برخورد مناسب با دیگران، میزان صداقت در گفتار، رعایت حقوق دیگران و قابل اعتماد بودن می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.
آموزش مهارت‌های مدیریتی با توجه به تکنیک‌های روانشناختی فردی و ویژگی‌های شخصیتی کارکنان می‌تواند آنها را در انتصاب درست در پست‌های مدیریتی یاری نماید.

درباره ما

  • هسته های اولیه شکل گیری موسسه، با فعالیت موسسه روانشناسی و مدیریت دکتر شهیدی، از سال 1384 با برگزاری کارگاه‌های اموزش مهارت‌های مدیریت، فنون مذاکره، ارتباط موثر و زبان بدن اغاز شد. به تدریج و با توجه به استقبال گروه های هدف، فعالیت موسسه، به سایر…

تماس با ما:
تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)،
علیالی غربی، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1

تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 758 240 88 021
فکس: 341 278 88 021
info@drshahidi-institute.com
dr.enayat.shahidi@gmail.com